Doelstelling Stichting Accretio

Het bevorderen en ontwikkelen van Onderwijs, wetenschap en cultuur alsmede het in kader daarvan ontwikkelen van Educatief materiaal.

Opstellen van programma,s en projecten.
Het uitvoeren van programma,s en projecten
Het verlenen van adviezen aan derden.
Alle wettige middelen die het doel dienstig kunnen zijn.

Beleidsplan Stichting Accretio

Stichting Accretio heeft vanaf 2010 tot en met 2019 een orthopedagogisch centrum opgezet en uitgevoerd ten behoeve van jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 18 jaar met complexe gedragsproblemen.

Het actuele project wat Stichting Accreto uitvoert is een centrum voor muziek en muziektherapie.

Tot en met 2019 was de hoofdmoot van de inkomsten van Stichting Accretio een subsidie vanuit de locale overheid, aangevuld met inkomsten uit fondsen. De actuele situatie vanaf 2022 is dat Stichting Accretio haar inkomsten volledig haalt uit fonden. Waarvan stichting 1913 de hoofdsponser is.

Het vermogen of inkomsten worden gestort op een bankrekening die stichting Accretio heft bij de MCB bank. Deze wordt beheart door het bestuur van Stichting Accretio. Jaarlijks wordt er een jaarrekening opgesteld. De laatste jaarrekening verschijnt mei 2024. Gezien 2021 en 2022 weinig tot geen activiteiten waren zal de eerst volgende jaar rekening de periode van 2021 tot en met 2023 beslaan.

Bestuur Stichting Accretio

Voorzitter

dhr. Herman Schnitzler

Secretaris

mw. Inge Boutier.

Penningmeester

dhr. Anne Klaas Visser

Beloningsbeleid Stichting Accretio

Stichting Accretio heeft voor haar bestuur geen beloningsbeleid. Dit gebeurt op vrijwillige basis. In de huidige situatie heeft Stichting Accretio geen personeel, en werkt het met vrijwilligers. In het verleden (tot 2020) bij het uitvoer geven van het orthopedagogisch centrum was er wel personeel end us ook een beloningbeleid. Ik verwijs u dan ook naar de jaarrekeninigen waarin dit is opgenomen.

Uitgeoefende activiteiten Stichting Accretio

Van 2010 tot en met 2019 heeft Stichting Accretio een Orthopedagogisch centrum opgezet en uitgevoerd. Dit was op voorspraak van de toen lokale overheid. Medio 2019-2020 hebben we dit stop moeten zetten. Reden hiervoor waren de teruglopende inkomsten alsmede de Corona pandemie wat maakte dat wij de activiteiten niet meer konden uitvoeren.

Van 2023 zijn wij begonnen met het opzetten en uitvoeren van een centrum voor muziek en muzikale therapier. Hiervoor richten wij ons op dezelfde doelgroep die wij ook in het orthopedagogisch centrum bedienden.

Verslag

Vanuit een vraag van de lokale overheid om een voorziening op te zetten voor jongeren met complexe gedragsproblemen, is Stichting Accretio in 2010 van start gegaan met haar activiteiten, om aan deze jongeren een vormingstraject aan te bieden teneinde door te stromen naar een leer/werktraject.

Doelstelling Accretio

Het bevorderen van de ontwikkeling van onderwijs, wetenschap en cultuur alsmede het in het kader daarvan ontwikkelen van educatief materiaal.

 1. Opstellen van programma’s en projecten.
 2. Het (doen) uitvoeren van programma’s en projecten.
 3. Het verlenen van adviezen aan derden.

Binnen het traject van Accretio werden de deelnemers activiteiten aangeboden om te werken aan vaardigheden als:

 • omgaan met autoriteit;
 • samenwerken;
 • discipline;
 • uitstel van behoeften etc.

De activiteiten worden gebruikt om bovenstaande items te trainen. De activiteiten, die werden aangeboden, waren:

 • sport en spel (voetbal, basketbal, volleybal etc.);
 • muziek;
 • watersport (zwemmen, snorkelen, duiken);
 • natuur en milieu;
 • computervaardigheden;
 • sociale vaardigheden;
 • vissen;
 • nautica;
 • rekenen en taal.

Naast het aanbod van activiteiten werd ook specifiek ondersteuning verleend aan:

 • zorg verleenden in kaart brengen;
 • reken- en taalniveau bepalen;
 • jongeren, die medicatie ontrouw zijn, weer medicatie trouw maken;
 • zorgtrajecten opnieuw opzetten.

Alle programma’s van Accretio zijn gedocumenteerd en vastgelegd in het “Accretio handboek”. Accretio beschikte over een orthopedagoog en een maatschappelijk werker. Dit mondde uit in rapportages, die gedeeld werden met ouders/verzorgers, groepsleiders en de aanmeldende instantie.

Jaarrekening Stichting Accretio

Stichting ACCRETIO

Postadres: Jongbloedweg 96
Bezoekadres: Perseusweg 10

e-mail: info@accretio-curacao.org
telefoon: +5999 677 8789